ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 

სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:

 

ა) ხელს უწყობს სასწავლებლის ინტეგრაციას უმაღლესი განათლების საერთო ევროპულ სივრცეში და ბოლონიის პროცესის პრინციპების განხორციელებას:
ბ) ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანეგვის გზით;
გ) ახორციელებს აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო ღონისძიებებს;
დ) პერიოდულად ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს მათი გაუმჯობესებისათვის;
ე) მონაწილეობს სტუდენტთა მობილობის რეგულირების პროცესში;
ვ) უზრუნველყოფს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესებისათვის თვითშეფასების მომზადებას.


 სასწავლო პროცესის მიმოხილვითი კვლევა 2017წ.
გარე შეფასების მიზნით, “გამოყენებითი კვლევების კომპანიის” (ARC) მიერ განხორციელებული კვლევა – ახალი უმაღლესი სასწავლებლის პერსონალისა და სტუდენტების დამოკიდებულება სასწავლებლის საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტების მიმართ
სწავლება-სწავლის მეთოდები