სწავლის საფასური

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი აკრედიტებული პროგრამების ჩამონათვალი

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება მისანიჭებელი კვალიფიკაცია კრედიტი პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობა სწავლის წლიური საფასური (ლარებში) სწავლის წლიური საფასური (ლარებში) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის
ბიზნესის ადმინისტრირება (აკრედიტებული) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 240 4 2250 2500/3000
ტურიზმი (აკრედიტებული) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში 240 4 2250 2500/3000
საერთაშორისო ურთიერთობები (აკრედიტებული) სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობები 240 4 2500 2500/3500