აკადემიური კალენდარი

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
1 აგვისტო -17 სექტემბერი ;
აკადემიური რეგისტრაცია
10-14 სექტემბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
17 სექტემბერი - 2018 წლის 11 იანვარი (მათ შორის შუალერუდი გამოცდები 12-16 ნოემბერი);
არდადეგები 
2018 წლის 31 დეკემბერი - 6 იანვარი; 11 თებერვალი - 2 მარტი;
საგამოცდო პერიოდი (ძირითადი გამოცდები)
4 იანვარი - 25 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები), 28 იანვარი - თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).